Vany & Satya
Deviena & Timothy
Valdi & Ayu
Yoki & Melisa